ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

комунальної установи «Петрівський районний центр із

обслуговування закладів освіти»

Петрівської районної ради

Кіровоградської області

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

1.2. Ці Правила поширюються на всіх працівників КУ «Петрівський РЦОЗО»

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» ( далі - КУ «Петрівський РЦОЗО») мають за мету сприяти підвищенню якості і ефективності праці, раціональної організації використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.4.Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються адміністрацією КУ «Петрівський РЦОЗО» в межах наданих їй повноважень та у випадках, передбачених діючим законодавством, разом чи за погодженням з профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники КУ «Петрівський РЦОЗО» приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами.

2.2. При прийнятті на роботу особи, що працевлаштовуються, повинні надати наступні документи:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (якщо це не перше місце роботи);

- паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

- диплом або інший документ про освіту;

- довідку про присвоєння індентифікаційного номера;

- військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення). При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхню партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Працівники КУ «Петрівський РЦОЗО» можуть працювати за сумісництвом та суміщенням відповідно до чинного законодавства.

2.4. Прийняття на роботу оформляється наказом директора КУ «Петрівський РЦОЗО», який оголошується працівнику під розписку.

2.5. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 вересня 1993 року N 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у КУ «Петрівський РЦОЗО».

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на працівника з кадрових питань.

2.6. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор КУ «Петрівський РЦОЗО» зобов'язаний:

- роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я;

- його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.7. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

2.8. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

2.9. Припинення трудового договору оформляється наказом директора КУ «Петрівський РЦОЗО».

2.10. Директор КУ «Петрівський РЦОЗО» зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитися відповідно до формулювання чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

IIІ. Основні обов'язки та етика поведінки працівників КУ «Петрівський РЦОЗО»

3.1. Сумлінно виконувати свої службові та трудові обов'язки, розпорядження адміністрації
КУ «Петрівський РЦОЗО».

3.2. Шанобливо ставитись до громадян, керівників і співробітників закладів, дотримуватися
високої культури спілкування.

3.3. Дотримуватися трудової дисципліни, використовувати весь робочий час на
високопродуктивну працю, не допускаючи дій і вчинків, які можуть зашкодити освітній галузі, а також заважати іншим працівникам виконувати їхні трудові обов'язки.

3.4. Знати законодавство про працю країни, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту» інші відомчі нормативні акти, Статут про КУ «Петрівський РЦОЗО», свою посадову інструкцію, основні положення Єдиної державної системи ведення справ, інструкцію про ведення справ в системі КУ «Петрівський РЦОЗО», додержуватися встановленого порядку збереження службових документів.

3.5. Знати законодавство України, а також нормативні акти, які стосуються виконуваної
роботи, підвищувати свій професійний рівень не рідше одного разу на п’ять років, наполегливо оволодівати економічними, фінансовими та правовими знаннями, постійно слідкувати за змінами в законодавстві України та знайомитися з публікаціями в пресі з питань стосовно профілю посадової діяльності, вивчати світовий досвід.

3.6. У роботі проявляти оперативність, ініціативу, принциповість у вирішенні питань,
вести творчий пошук.

3.7. Бережливо ставитися до майна КУ «Петрівський РЦОЗО», матеріальних цінностей, устаткування, не допускати їхнього псування та крадіжок, додержуватися норм та правил техніки безпеки, пожежної та техногенної безпеки, підтримувати належний санітарний стан та чистоту в службових приміщеннях та на робочому місці.

3.8. Організаційно - правове положення працівників регламентується Статутом КУ «Петрівський РЦОЗО» та посадовими інструкціями, які повинні забезпечити раціональний та чіткий розподіл обов'язків, взаємне узгодження функцій між співробітниками з метою своєчасного та якісного виконання завдань, що перед ними ставляться. Посадові інструкції працівників КУ «Петрівський РЦОЗО» затверджуються директором КУ «Петрівський РЦОЗО».

3.9. Працівник КУ «Петрівський РЦОЗО» повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, він зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні повідомити про це вищу за посадою особу.

3.10. Під час звільнення, переведення на іншу роботу, відпустки чи виїзду в тривале
відрядження передавати всі службові документи за вказівкою директора по акту іншим
співробітникам.

3.11.Працівникам КУ «Петрівський РЦОЗО» забороняється:

 • брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють функціонування державних органів;
 • вчиняти дії, що можуть бути розцінені, як використання свого службового становища в корисливих цілях у власних інтересах, а також дії, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;
 • виявляти всупереч інтересам справи упередженість або прихильність до будь - якої юридичної чи фізичної особи або об'єднання громадян;
 • проявляти бюрократизм, відомчість і місництво.

ІV. Основні обов'язки адміністрації КУ «Петрівський РЦОЗО»

4.1. Адміністрація КУ «Петрівський РЦОЗО» зобов'язана:

 • організувати роботу працівників, щоб кожен працював за своїм фахом, створити умови для високоефективної праці, виконання ними своїх повноважень, забезпечувати співробітників відповідним приміщенням, належним устаткуванням та спеціальною літературою;
 • видавати заробітну плату у встановлені строки;
 • неухильно виконувати законодавство про працю та Закон України «Про освіту»;
 • своєчасно та вірно заповнювати трудові книжки працівників, вносити до них відповідні

записи про переведення на іншу роботу чи посаду, звільнення, нагороди і заохочення,

 • ознайомлювати з ними працівників, вести облік та збереження трудових книжок
 • належним чином видавати їх працівникам КУ «Петрівський РЦОЗО» в разі потреби та при звільнені без затримки згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • сприяти створенню у трудовому колективі умов гласності і демократії, гармонійного

поєднання принципу колегіальності і персональної відповідальності при прийнятті рішень;

 • всіляко підтримувати і розгортати ініціативу, активність, критику і самокритику,
 • своєчасно розглядати критичні зауваження працівників, доповідати їм про вжиті заходи;

- уважно ставитися до потреб та запитів працівників, забезпечувати покращення санітарно-побутових умов у службових приміщеннях та створювати здорові безпечні та необхідні

для високопродуктивної праці умови роботи;

 • вживати необхідних заходів щодо оздоровлення працівників і проведення профілактики захворювань, піклуватися про покращення житлових та культурно-побутових умов працівників.

V. Основні обов’язки керівників структурних підрозділів

5.1. Керівники структурних підрозділів повинні:

 • ефективно організувати роботу працівників, затверджувати за підлеглими чітко визначений обсяг робіт за посадовою інструкцією, планувати роботу, щоб кожен виконавець мав своє робоче місце, своєчасно був ознайомлений з одержуваним завданням, яке має забезпечити його роботою протягом робочого дня;
 • поважати особисту гідність, справедливо і шанобливо ставитися до підлеглих;
 • цілеспрямовано виховувати у підлеглих діловитість, почуття високої відповідальності за доручену справу, підтримувати їхню ініціативу і суспільну активність, впроваджувати нові форми і методи праці, виховувати у себе і підлеглих почуття нетерпимості до проявів черствості, брутальності, неуважності до людини;
 • вимагати від працівників додержання трудової дисципліни, постійно здійснювати організаторську та виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, формування стабільного трудового колективу;

- систематично проводити заходи із підвищення ділової кваліфікації працівників, рівня їхніх фінансових, економічних, правових та професійних знань, створення необхідних умов для поєднання праці з навчанням у навчальних закладах;

- проводити інструктажі та постійно контролювати виконання підлеглими вимог і інструкцій із техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони;

- на кожний документ, що надійшов у структурний підрозділ, визначати виконавця, чітко формувати вказівку на виконання документу та встановлювати термін виконання, вживати відповідних заходів для забезпечення своєчасного їхнього виконання, а при необхідності тривалішого строку розгляду питання, підготувати мотивоване клопотання директору КУ «Петрівський РЦОЗО» про впровадження цього строку;

- нести особисту відповідальність за розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян та належне упорядкування ведення справ у структурних підрозділах;

- поєднувати вимоги до підлеглих із піклуванням про них, бути чуйними до людей, їхніх запитів, подавати підлеглим приклад зразкового виконання службового обов'язку та пристойної поведінки;

- оцінювати діяльність кожного працівника підрозділу за кінцевими наслідками та фактичним станом справ на закріпленій ділянці роботи.

VI. Робочий час та його використання

6.1. Відповідно до законодавства про працю для працівників КУ «Петрівський РЦОЗО» встановлено п'ятиденний робочий тиждень тривалістю 40 годин їх двома вихідними днями. Час початку та закінчення роботи в понеділок, вівторок, середу та четвер встановлено з 8 години до 17 години 15 хвилин, а в п'ятницю з 8 години до 16 години, обідня перерва 60 хвилин, тобто з 12.00 до 13.00 години.

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

6.2. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники КУ «Петрівський РЦОЗО» зобов'язані за наказом директора КУ «Петрівський РЦОЗО», погодженого з профспілковим комітетом, з'являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні.

За роботу у святковий чи неробочий день за згодою сторін надається інший день відпочинку.

6.3. За наказом директора КУ «Петрівський РЦОЗО» працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику КУ «Петрівський РЦОЗО» в будь - який час поточного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

6.4. Для підвищення працездатності та зниження стомлюваності працівників КУ «Петрівський РЦОЗО» рекомендується в кабінетах проведення виробничої гімнастики об 11 годині, тривалістю 10 хвилин із виконанням спеціальних вправ, що відновлюють працездатність.

6.5. Облік приходу працівників КУ «Петрівський РЦОЗО» на роботу та закінчення роботи, а також облік часу виконання ними службових завдань в інших установах, організаціях здійснюється в спеціально заведених для цієї мети книгах.

6.6. Забороняється в робочий час без відома директора КУ «Петрівський РЦОЗО» відволікати працівників КУ «Петрівський РЦОЗО» від їхніх безпосередніх обов'язків на проведення заходів, не пов'язаних із виробничою діяльністю, таких як збори, зльоти, семінари, спортивні змагання, заняття художньою самодіяльністю, туристські поїздки та інше.

6.7. Участь працівників КУ «Петрівський РЦОЗО» в семінарах, навчання в інститутах підвищення кваліфікації або інших формах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів проводиться, як правило, у робочий час, але лише з дозволу директора КУ «Петрівський РЦОЗО» або за його наказом.

6.8. Черговість надання щорічної відпустки встановлюється директором КУ «Петрівський РЦОЗО» за погодженням із профспілковим комітетом та з урахуванням необхідності забезпечення нормального функціонування КУ «Петрівський РЦОЗО» протягом року і сприятливих умов для відпочинку працівників.

Графік відпусток працівників КУ «Петрівський РЦОЗО» складається працівником із кадрових питань на кожен календарний рік та затверджується директором КУ «Петрівський РЦОЗО» не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома працівників під особистий підпис протягом трьох робочих днів. Графік відпусток керівників підрозділів обговорюється із директором КУ «Петрівський РЦОЗО» з наступним його затвердженням.

VII. Заохочення за сумлінну працю

7.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, довготривалу та бездоганну працю,
новаторство в роботі застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) преміювання;

в) нагородження цінними подарунками;

г) установлення надбавки за складність та інтенсивність у роботі.

Заохочення, передбачені пунктами „а", „б", „в" цього пункту, застосовуються адміністрацією за погодженням із профспілковим комітетом.

7.2. Заохочення оголошуються в наказах директора КУ «Петрівський РЦОЗО» доводяться до відома усього колективу та вносяться у трудову книжку працівника.

7.3. Працівникам КУ «Петрівський РЦОЗО», які успішно, сумлінно та з високою якістю виконують свої службові обов'язки в першу чергу надаються переваги у галузі житлово - побутового та соціально - культурного обслуговування. Таким працівникам надаються також переваги під час просування по службі.

VIІІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

8.1. За порушення трудової дисципліни адміністрація КУ «Петрівський РЦОЗО» застосовує такі дисциплінарні стягнення:

а) догану;

б) звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

8.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне
невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим
договором, посадовою інструкцією чи цими Правилами, коли до працівника раніше вже
застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, а також за одноразові
порушення, такі, як:

- прогул ( за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня ) без
поважних на те причин;

 • за появу на роботі в нетверезому стані чи в стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
 • грубого порушення працівником трудових обов'язків.

8.3. Дисциплінарне стягнення накладається директором «КУ Петрівський РЦОЗО». До застосування дисциплінарного стягнення з порушника трудової дисципліни повинно бути взято пояснення у письмовій формі. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

8.4. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців від дня здійснення вчинку.

8.5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне
дисциплінарне стягнення.

8.6. Наказ про накладення дисциплінарного стягнення з мотивуванням його застосування оголошується працівнику, на якого накладено стягнення, під його особистий підпис протягом 24 годин. Наказ доводиться до відома працівників «КУ Петрівський РЦОЗО».

8.7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не
застосовуються.

8.8. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення на працівника не
буде накладено нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не має стягнення.

8.9. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення річного терміну.

8.10. З правилами внутрішнього розпорядку працівники «КУ Петрівський РЦОЗО» ознайомлюються у працівника з кадрових питань «КУ Петрівський РЦОЗО» під час оформлення на роботу, фіксують це особистим підписом.

Кiлькiсть переглядiв: 202